logo_zpwls_86_69

STOWARZYSZENIE
ZAMEK PIASTOWSKI w LEGNICY

Stowarzyszenie powstało 6.06.2016r., by propagować dzieje zamku legnickiego oraz panującej tu linii Piastów, integrować różne środowiska i aktywizować społeczność lokalną w celu doprowadzenia do powołana w nim muzeum historycznego na miarę XXI wieku, o czym  szerzej piszemy w uzasadnieniu naszej idei. Czytaj więcej.


TRZON STOWARZYSZENIA STANOWI ZESPÓŁ W SKŁADZIE:

Kułak Henryk inicjator idei, założyciel Stowarzyszenia, prezes Zarządu Stowarzyszenia ZPwL, artysta plastyk, brązownik, heraldyk, konserwator przedmiotów zabytkowych i artystycznych
Wędzina Dariusz wiceprezes Zarządu, historyk sztuki, doktorant, edytor,
wykładowca w PWSZ  i Dyrektor ALO przy PWSZ w Legnicy
Antoszek Dariusz   sekretarz Zarządu, fizyk, z zamiłowania socjolog, fotograf i filmowiec amator, miłośnik sztuki i muzyki dawnej. Entuzjasta nowoczesnych technik przekazu audiowizualnego.

Rowińska Eugenia Renata – skarbnik Stowarzyszenia, księgarz, miłośnik historii i sztuki
Mosiołek Paweł – prawnik, założyciel Stowarzyszenia i członek Zarządu ZPwL, grotołaz, taternik
Rocznik Michał – historyk, pedagog, założyciel Stowarzyszenia ZPwL
Aluk-Rowiński Adrian członek komisji Rewizyjnej, administracywista,
miłośnik historii, koneser sztuki
Kraska Zbigniew członek wspierający, kulturoznawca, były muzealnik, Dyr Galerii Sztuki


DZIAŁANIA  NA  RZECZ  URZECZYWISTNIENIA  IDEI MUZEUM HISTORYCZNEGO NA ZAMKU PIASTOWSKIM W LEGNICY Opracowanie koncepcji – idei
wrzesień 2015r.
 wertowanie literatury, oględziny Zamku
 założenia wstępne
 redakcja listu otwartego do Marszałka WD pana   Cezarego Przybylskiego

Konsultacje, spotkania, rozmowy – październik
 konsultacje z dr Ryszardem Gładkiewiczem z Uniwersytetu Wrosławskiego. – konsultacje z dyr. Muzeum Wrocławia dr Maciejem Łagiewski – rozmowy z historykiem prof. dr hab. Janem Harasimowiczem z UWr. – spotkanie z dyr Tomaszem Szczytyńskim na Zamku Piastowskim – spotkanie z dyr. Wydziału Kultury UM panem Adamem Sikorskim – spotkanie z Prezydentem Miasta Panem Tadeuszem Krzakowskim – spotkanie z dr Wacławem Szetelnickim Przewodniczącym Rady Miasta – spotkanie z dyrektorem Muzeum Miedzi Andrzejem Niedzielenką
listopad
 spotkanie z dr. Tadeuszem Samborskim członkiem Sejmiku WD d/s kultury
 list otwarty do Marszałka WD pana Cezarego Przybylskiego

grudzień
 wstępne opracowanie programu roboczego seminarium w sprawie utworzenia muzeum na Zamku w Legnicy planowanego na 27.01.2016 r. – spotkanie nie doszło do skutku.
 Odnowiłem kontakt m.in. z panem Julianem Gozdowskim, który z racji swojej społecznej i zawodowej działalności ma dobre relacje z Urzędem Marszałkowskim

Nawiązanie kontaktów z mas mediami styczeń-luty 2016 r.
Prasa – „Konkrety”, Radio Wrocław, TVP Historia, TVP Regionalna
20.01.2016 r. emisja audycji red. A. Andrzejewskiego pt.: „W Zamku Piastowskim powstanie Muzeum Średniowiecza?” na falach PR Wrocław. Informacje o tej inicjatywie pod kilkoma adresami można znaleźć na facebooku.
20.01.2016 r. w „Konkretach” ukazał się obszerny artykuł Pani Honoraty Rajcy pt. „Turysta chce przyłbic”.
22- 29.02.2016 emisja krótkiego filmu „W Legnicy znajduje się jeden z najstarszych …..” na antenie TVP Historia –  „Flesz Historii”(w internecie 29.02.2016)  i w TVP Polonii.

Poinformowanie i nawiązanie kontaktów z parlamentarzystami RP marzec-kwiecień
Nawiązałem kontakt i przesłałem materiały informacyjne do biur: Senatora Prof. Jana Żaryna i Europosła Profesora Kazimierza Ujazdowskiego.  Za sugestią dra Wacława Szetelnickiego o mojej inicjatywie poinformowałem kilkunastu posłów Sejmiku Dolnośląskiego, senator RP Dorotę Czudowską, poseł Ewę Szymańską, posła RP Krzysztofa Kubowa i pana wojewodę Pawła Hreniaka. 9 kwietnia będąc na sesji naukowej z okazji 775 rocznicy bitwy pod Legnicą rozmawiałem na temat muzeum z parlamentarzystkami j.w. i jestem wstępnie umówiony na rozmowy w biurze poselskim w maju br. Rozmawiałem również z Prof. Szeremietiewem, którego także zainteresowałem tą ideą i przesłałem mu odnośne materiały. W czasie 11-13 kwietnia br. wysłałem listy z wykazem osób i instytucji popierających ideę do: Marszałka Cezarego Przybylskiego, Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego i osobiście przekazałem taki pakiet doktorowi Wacławowi Szetelnickiemu.

Sporządził: Henryk Kułak


REFERENCJE – Czytaj więcej.


REGULAMIN
STOWARZYSZENIA  ZAMEK  PIASTOWSKI  W LEGNICY

Legnica, 21 maja 2016 r.

ROZDZIAŁ  I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§1
Organizacja jest Stowarzyszeniem zwykłym i nosi nazwę „Zamek Piastowski w Legnicy”, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla realizacji celów użytecznych społecznie dla obecnych i przyszłych pokoleń z zamiarem odtworzenia i zachowania narodowego dziedzictwa, pielęgnacji korzeni i tożsamości wielokulturowej na Dolnym Śląsku poprzez działalność na rzecz utworzenia muzeum na Zamku Piastowskim w Legnicy.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Legnica w powiecie legnickim, województwo dolnośląskie.
§4
Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§5
Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§6
Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieoznaczony.
§7
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego Regulaminu oraz wewnętrznych aktów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§9
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
§10
Stowarzyszenie posiada znak graficzny – logo i posługuje się pieczęciami, wskazującymi jego nazwę lub  imię i nazwisko oraz funkcję osoby, działającej w jego imieniu.
§11
Stowarzyszenie w ramach swojej struktury może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne – sekcje, działy itp. Jednostki organizacyjne tworzy się na podstawie uchwały Zarządu. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia działają na podstawie niniejszego Regulaminu oraz właściwych aktów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  II
CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

§12
Działalność Stowarzyszenia ma na celu w szczególności:

dążenie do utworzenia na terenie Zamku Piastowskiego w Legnicy muzeum wraz z działalnością towarzyszącą; działalność na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń historycznego waloru Zamku Piastowskiego w Legnicy; działalność kulturalną promującą wysoką wartość architektoniczną i historyczną Zamku; ochronę dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i nie-materialnym; propagowanie dorobku historycznego oraz kulturowego ziemi legnickiej;  wspieranie rozwoju turystyki lokalnej i promocję regionu; wzmacnianie więzi społecznych, gospodarczych i naukowych; budowanie partnerstwa pomiędzy sferą publiczną, społeczną i sektorem prywatnym.
§13
Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia następuje poprzez:

działania na rzecz uznania Zamku Piastowskiego w Legnicy za pomnik historii; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej upowszechniającej kulturę i historię Zamku; podejmowanie działań edukacyjnych i naukowych ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój dzieci i młodzieży; organizowanie badań i ekspedycji naukowych; działalność na rzecz zachowania substancji zabytkowej rzeczy ruchomych i nieruchomości powierzonych Stowarzyszeniu; nawiązywanie współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami społecznymi w tym z ruchem odtwórstwa historycznego; wspieranie inicjatyw o podobnych zamierzeniach; działalność wydawniczą, promocyjną, informacyjną; organizację konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, targów, pokazów, wystaw itp.

.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA ZAMEK PIASTOWSKI w LEGNICY

Plik do pobrania
deklaracja_czlonkowska_stowarzyszenia_zpwl_doc

deklaracja_czlonkowska_stowarzyszenia_zpwl_pdf

.